بوقلمون متجاوز پس از ترساندن ساکنان در روزویل ، کالیفرنیا توسط پلیس دستگیر شد

پلیس در شهر روزویل گفت که ترکیه بواسطه ساکنان صبح سه شنبه در یک محله در حال ترک و بازگشت به خانه بود که باعث ایجاد مزاحمت می شود.

یک نفر حتی گزارش داد که ترکیه نمی تواند برای کار ترک کند زیرا ترکیه بسیار تهاجمی بود.

CSO Billey و افسر استریکلند به محله پاسخ دادند و به زودی توسط “خانم ترکیه” مورد استقبال قرار گرفتند.

در این حادثه هیچ کس آسیب ندید.