بوقلمون متجاوز پس از ترساندن ساکنان در روزویل ، کالیفرنیا توسط پلیس دستگیر شد

پلیس در شهر روزویل گفت که ترکیه بواسطه ساکنان صبح سه شنبه در یک محله در حال ترک و بازگشت به خانه بود که باعث ایجاد مزاحمت می شود.

یک نفر حتی گزارش داد که ترکیه نمی تواند برای کار ترک کند زیرا ترکیه بسیار تهاجمی بود.

CSO Billey و افسر استریکلند به محله پاسخ دادند و به زودی توسط “خانم ترکیه” مورد استقبال قرار گرفتند.

در این حادثه هیچ کس آسیب ندید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>