هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، بدین ترتیب کمپانی تولید کننده می بایست با توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از این قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را میتوان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید حساس اعتنا به موضوعاتی زیرا افزایش توان هدرز، اعتنا به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی می باشد که برای ارتقا عجله و قدرت اتومبیل آیتم استفاده قرار میگیرد ، برای این که بتوانید نهایت راندمان را از ماشین پراید دریافت کنید این گزینه یکی از مورد ها اضطراری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی میباشد که سطح آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف نیز به نظر میرسد، از این جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری به کار گیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده می گردد و به این عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن رخداد میافتد. در صورتی که بخواهیم در ارتباط حیاتی طراحی این قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که این قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب ایجاد و طراحی این قطعه را می توان یک عمل طاقت فرسا و تهیدست به دانش اختصاصی در لحاظ گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در وقتی که بها ماشین بالا میرود و افراد بضاعت و توان خرید کردن یک ماشین پرقدرت و دارای کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب میکنند که نصب همین قطعه باعث بروز ویژگیهای متمایز در ماشین نیز میشود. چنانچه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، کلیدی شتاب و کارایی بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط حساس طراحی و ایجاد این قطعه کلیدی دارد، دوران و هزینهای است که شما باید به جهت آن در نظر بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین استدلال اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ فرآورده و ساختاری حساس یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حیاتی کمترین مقاومت از اگزوز خودرو بیرون میشوند و پروسهی انجام همین واقعه اصلی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه حساس مانیفولد، مضاعف پرسرعت و آسانتر هست و همین موضوع خود می تواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه دارای هدرز فولادی پراید وب تارنما خود باشید.

پست جدید  دوچرخه سوار تحویل غذا پس از برخورد با کامیون در ردفرن می میرد