تصفیه فاضلاب – Omransoft

در مراحل لجن فعال ابتدا فاضلاب وارد حوضچه ته نشینی نخستین می شود تا به وسیله روش فیزیکی تصفیه یعنی ته نشینی و شناورسازی مواد جامد و چربی و روغن از آن حذف گردد. از سوی دیگر منعقد و شناورسازی الکتریکی نیز به جهت تصفیه فاضلاب صنعت های روغنی رخ می حوضچه تصفیه فاضلاب گیرد. گزینش ویژگیهای فاضلاب از بدو ورود به تاسیسات تصفیه تا اجرای عملیات تصفیه و سلامت سازی مستلزم این است که راهبران تصفیه خانه فاضلاب از چگونگی میزان مرغوب بودن فاضلاب وروردی و اجرای عملیات تصفیه در تاسیسات دور اندیشی داشته و اقداماتی را که در حوزه شناسایی ویژگیهای فاضلاب ضرورت دارد حیاتی برداشت نمونهها و ارجاع آن به آزمایشگاه یا این که اجرای برخی آزمایشهایی که به تشخیص ویژگیها امداد نماید در به دست آوردن پساب، اصلی کیفیت مناسب انتخاب شده توفیق حاصل نمایند. فاضلاب پس از خروج از مخزن سپتیک، از فیلترهای گیاهی ای عبور دیتا می شود که می تواند تا ۲۵هزار لیتر آب مناسب به جهت آب پاشی مزارع در روز تولید کند. عمومي ترين نحوه تصفيه بيولوژيكي در سيستم هاي پكيج براي دبي هاي در رنج 001/0 تـا 2/0 ميليـون گـالن در روز (8/3 تا760 مترمكعب در روز) شیوه فرآيند لجن فعال هوازي است.به علاوه اينكه استفاده از سيستم هاي گوناگون هيبريـدي شـامل هر دو فرآيند هوازي و بي هوازي نيز بسط يافته است. اين فرآيند شامل سيستم بيولوژيكي اصلی رشد معلق، واحد كلرزني و واحد لجن ميباشد. اين تغيير منجر مي شود كه حجم مخزن هوادهي حدود 2 تا 4 برابـر بيشـتر از فرآينـد لجـن فعال متعارف باشد كه بدين سبب مقاومت سيستم نسبت به تغييرات كيفي و كمي فاضلاب ورودي افزايش مي يابد.همچنـين دوران ماند بالا در اين فرآيند سبب مي شود كه حجم لجن توليدي به میزان قابل ملاحظه اي از فرآيند لجن فعال متعارف كمتر باشد. به علت بالا بودن سن لجن و نسبت M/F پايين، لجن بسيار كمتري توليد مي شود زیرا در اين فرآيند حجم مخزن هوادهي بزرگتر مي شود، تغييرات و نوسانات كيفيت فاضـلاب ورودي تـأثير كمتـري بـر روي سيستم داشته و مقاومت سيستم نسبت به اين تغييرات بيشتر خواهد بود. فرآيند هوادهي گسترده فرآيند هوادهي گسترده (Aeration Extended )از گزاره پركاربردترين اصلاحات فرآيند لجن فعال مي باشـد كـه بـراي تصـفيه فاضلاب بهداشتي جوامع كوچك تا میانگین و فاضلاب هاي صنعتي كاربرد دارد. از جمله فرآيندهاي متعارفي كه جهت تصفيه فاضلابهاي بهداشتي در پكيج ها بـه كـار گرفتـه مـي شـود، فرآينـد لجـن فعـال هوادهي گسترده است. روشهایی چون لجن فعال، لجن فعال اهمیت هوادهی گسترده، RBC و صافی های چکنده از گزاره روشهایی هوازی و روشهایی نظیر UASB و ASBR از پاراگراف روشهای بی هوازی بیولوژیکی تصفیه فاضلاب هستند. مواد باقی مانده از در بین رفته یا ایجاد شده توسط فرآیندهای تصفیه باید به روش ایمن گزینه استفاده قرار گیرد و مجدداً مورد استعمال شود یا از میان برود.