لیپوساکشن به رفع این باندها نمیپردازد

متخصص کلینیک زیبایی رازی ناحیه مورد نظر را چک کردن کرده و در آیتم انتظارات شما در گزینه نتیجه ها عمل اهمیت شما گفتمان میکند تا بتواند مناسبترین شیوه را برای لیپوساکشن گزینش کند. این سینهبند می بایست در طول زمان بهبودی استعمال شود تا میزان تورم به دست کم برسد، تقارن سینهها مراقبت شود و همینطور به تیتر تکیهگاه و محافظی برای سینهها باشد. پروسه لیپوماتیک سریع و اصلی دست کم تهاجم میباشد و زمان بهبودی آن زیاد سریع است؛ طوری که مریض پس از کوچک نمودن سینه حساس لیپوماتیک، خیلی زود می تواند به فعالیتهای عادی زندگی خود برگردد. دوره بهبودی کار ریز نمودن سینه، چگونه خواهد بود؟ در رخ لزوم ممکن می باشد روشهای کوچک کردن سینه کلیدی سایر روشهایی که جای جراحت قابل توجهی بر جای میگذارند (مانند فعالیت ریز کردن هاله قهوهای رنگ بدور سینه) مخلوط شوند. حفظ بضاعت شیر دادن به کودک، چون بافت غدهای سینه حذف نشده است. بعد از آن برشهای کوچکی در دو سمت قسمت پایینی سینه ساخت میشود. طرز کوچک نمودن سینه برای از بین بردن ناهمواری سینهها نیز ایدهآل و فراوان مرسوم هست و حتی میتواند در ادغام دارای روشهای تبارک و پر رنگ کردن سینه انجام شود. به طورکلی برشها و آسیب های کار لیپوساکشن بسیار کوچک بوده و در بخشها بدور از لحاظ قرار می گیرد. به جهت همین کار چربیها پس از پردازش برداشته می‌شوند و به جهت صورت دادن بخشها دیگر بدن به عنوان راهی به جهت افزایش حجم خطرات لیپوساکشن استفاده میشود. رخ و میزان سینه فارغ از این‌که جای جراحت قابل توجهی روی آن باقی باقیمانده باشد، بهبود مییابد. لاغری موضعی با لیپوماتیک (لیپوساکشن سوای درد) طریق دیگری به جهت از دربین بردن چربی های مقاوم است. ریز نمودن سینه اساسی نحوه لیپوماتیک، به چه صورت انجام میشود؟ لیپوساکشن یک عمل جراحی دوستداشتنی بوده که همپا دارای فعالیت جراحی زیبایی شکم یا ابدومینوپلاستی انجام میشود. طریق Illouz یك تكنیك ساكشن ملازم حساس لیپولیز را نشان اعطا کرد كه پس از تزریـق مایع به درون بافت، به وسیلهی كانولهـای بالنت ناخوشی پس از کار نیزكاهش یافت.